Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,
niniejszy dokument Polityki Prywatności ma na celu wskazanie zasad według, których są zbierane oraz przetwarzane Twoje dane osobowe. Znajdziesz w nim informacje jakie dane osobowe są pozyskiwane, w jakim zakresie, kto jest ich Administratorem oraz do kogo mogą one trafić.
Administratorem danych osobowych jest Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k., NIP 7582368545, REGON 381756085, KRS 0000756491, z siedzibą mieszczącą się przy ul. Ławy 97, 07-411 Rzekuń, województwo mazowieckie.

 

Zanim przejdziesz do sedna tematu, warto abyś zapoznał się z uproszczonymi definicjami kilku pojęć:

Administrator danych osobowych – w znaczeniu prawnym – podmiot decydujący o celach
i środkach przetwarzania danych osobowych, dokonujący ich zbierania i przetwarzania, odpowiedzialny za właściwy pod względem prawnym przebieg tych procesów.

Dane osobowe – wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na jego identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni, chyba, że ustalenie tej tożsamości wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów, czasu bądź działań. W świetle niniejszego dokumentu są to
w szczególności imię, nazwisko, adres mailowy, adres do wysyłki, numer telefonu oraz ewentualnie dane do faktury.

Przetwarzanie danych osobowych – operacje na danych osobowych dokonywane
w poszanowaniu prawa, pozyskiwane w konkretnych celach określonych w niniejszym dokumencie. Rozumie się prze to w szczególności ich zbieranie, przechowywanie
i wykorzystywanie jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Użytkownik – osoba, która poprzez formularz zamieszczony na stronie www.targor-truck.pl lub
w jakikolwiek inny sposób przewidziany przez funkcjonalność serwisu internetowego nawiązała kontakt z Administratorem i za swoją wyrażoną zgodą powierzyła mu przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgoda – wola Użytkownika wyrażona dobrowolnie w sposób jasny i konkretny, na zbieranie
i przetwarzanie Jego danych osobowych, która to zgoda może być cofnięta w każdym czasie,
a którą Administrator zobowiązuje się szanować poprzez zaprzestanie przetwarzania tych danych oraz ich usunięcie ze swojej bazy danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdym czasie.

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem mailowym biuro@flight-club.pl.
Dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– adres do wysyłki

– dane do faktury.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowniku zależy wyłącznie od Twojej wolnej woli. Zgoda ta musi jednak spełniać wymagania prawne, w szczególności spełniać wymóg zgody konkretnie i jasno wyrażonej. Nie uznajemy za zgodę dorozumiane wyrażenie woli. Zgoda jest jednak niezbędna jeśli szanowny Użytkowniku chcesz korzystać
z naszego serwisu i dostępu do wszystkich jego funkcjonalności.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności lub Polityką Plików Cookies, prosimy abyś nie odwiedzał naszego serwisu, a także nie udostępniał nam żadnych swoich danych.
Użytkownicy serwisu obowiązani są zapoznać się z Polityką prywatności oraz innymi dokumentami i przestrzegać zasad w nich wyrażonych. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian Polityki prywatności wynikających m.in. z potrzeby dostosowania jej treści do zmian legislacyjnych. Użytkowniku, obowiązuje Cię aktualne brzmienie Polityki prywatności.
Zasady i cel zbierania i przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe Użytkownika zbierane są poprzez wpisanie wymaganych danych w odpowiedni formularz dostępny na stronie, a także poprzez wykorzystywanie plików Cookies, którego ramy zostały określone w Polityce plików Cookies.
Czynności Administratora mają na celu umożliwienie lub ułatwienie dostarczenia i wykonania usług lub towarów zamówionych przez Użytkownika, prowadzenie działań marketingowo – sprzedażowych, w tym dostosowania oferty Sklepu do Twoich indywidualnych potrzeb, a także optymalizacji działań systemu, tworzenia statystyk oraz dbania o jakość administrowania systemem.

Dostęp do zebranych przez nas danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione.
Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie podlegają sprzedaży i nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem normalnych i koniecznych do wykonania umów czynności oraz wyjątków przewidzianych przez prawo.
Jako Użytkownik masz dostęp do swoich danych osobowych, możesz je poprawiać, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, wówczas szanując Twoją wolę, a także obowiązujące regulacje prawne Administrator zobowiązuje się do zaprzestania dokonywania przetwarzania Twoich danych osobowych, a także usunięcia ich z baz danych Administratora.

 

Administrator oświadcza, że w trosce o bezpieczeństwo powierzanych mu danych osobowych, przestrzega obowiązujących wymogów prawnych oraz stosuje dostępne dla siebie technologie oraz sposoby na zapewnienie maksymalnej możliwej ochrony danych osobowych.

 

Drogi Użytkowniku, jeśli masz niedosyt informacji i chciałbyś wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu z nami biuro@flight-club.pl.
Natomiast jeśli masz głód wiedzy prawniczej, wówczas możesz go zaspokoić zapoznając się
z Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 144 poz.1204) oraz ich aktami wykonawczymi.

 

No votes yet.
Please wait...
samolot